លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3956 កែវ វឌ្ឍនៈ
KEO VATTANAK
១៨ មេសា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3957 ខាន់ សុផាវីន
KHANN SOPHAVIN
២២ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3958 ខេង រស្មី
KHENG RAKSMEY
១១ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3959 គង់ ជុងថេង
KONG CHUNGTHENG
០២ សីហា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3960 គង់ មុន្នី
KONG MONY ១៩ ឧសភា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3961 គង់ វិរៈ
KONG VIRAK
១៥ មករា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3962 គង់ ស៊ីវឡេង KONG SIVLENG ៣០ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3963 គង់ ស្រីនិ
KONG SREYNE
១៥ មីនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3964 គឹម ដារ៉ូ
KIM DARO
២៧ ធ្នូ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3965 គុជ បូនីតា
KUCH BONITA ១៧ មេសា ១៩៩៦ B3 ដេអិន