លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3946 សំ រិទ្ឋី
SAM RITHY
១៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3947 ហន ម៉េងលី
HORN MENGLY
១៨ តុលា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3948 ហ៊ាង សួនពិសី
HEANG SOUNPISEY
០២ ឧសភា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3949 ហុង សុភ័ក្រ្តា
HONG SOPHEAKTRA
០៣ មេសា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3950 ហូ ធានទ្រី
HO THEANTRY
០២ ធ្នូ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3951 ហេន ម៉ូនីកា
HEN MONIKA
០៦ មីនា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3952 ឡុង សុវត្ថារី LONG SOVATHARY ២៧ ធ្នូ ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3953 ឡោ គីមសែ
LOR KIMSE
០៨ កក្កដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3954 កុសល បញ្ញារាជ្យ
KOSAL PANHAREACH
១៧ វិច្ឆិកា​ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3955 កែវ កញ្ចនា
KEO KANHCHANA
០៣ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B3 ដេអិន