លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3926 ងែត ផានិត
NGET PHANETH
៣០ មេសា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3927 ជន់ ជូរ៉ាចេម
CHUN CHURAJAM
១២ តុលា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3928 ឈឿន រតនៈ
CHHOEUN ROTANAK
០៧ មីនា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3929 ថេង រត្ថា THENG RATHA ០៥ តុលា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3930 បៀន ស៊ីវម៉ី
BEAN SIVMEY
២៣ កុម្ភៈ ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3931 បៀន ហ្គេកហួយ
BEAN GECHHOUY
០៨ មករា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3932 ប្រសិទ្ឋ វង្សវតនៈ
PRASITH VONGVATANAK
០៨ តុលា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3933 ប្រាក់ វិសាល
PRAK VISAL
១០ តុលា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3934 ផុន សុផានិ្នកា
PHON SOPHANIKA ២១៥ មិថុនា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3935 ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា PROM SOVANKANIKA ១៥ កញ្ញា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង