លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3916 ស្រ៊េង សេងឃាង
SRENG SENGKHEANG
១២ ធ្នូ ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
3917 ហួត សុវណ្ណតារា
HUOT SOVANNDARA
៣១ ឧសភា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3918 ហេង ថៃលី
HENG THAILY
០២៩ សីហា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
3919 ហេង រតនា
HENG RATTANA
០១ តុលា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3920 ហោ មានលាភ
HOR MEANLEAPH
១៤ កញ្ញា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3921 ឡុង កញ្ញា
LONG KANHA
១៩ កញ្ញា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3922 គង់ ចន្ថា
KONG CHATHA ០២ មីនា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3923 គង់ សុចាន់ណារី
KONG SOCHANNARY
២៦ ឧសភា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3924 គាន សៅរឿន KEAN SAOROEUN ០៦ កក្កដា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3925 គីមថា សុវណ្ណរាជ
KIMTHA SOVANNREACH
០៦ កញ្ញា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង