លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3906 លីណា សុជាតា
LYNA SOCHEATA
២៨ មករា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
3907 ស៊ីវ ដាណេ
SIV DANE
២៤ មិថុនា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3908 ស៊ឹម ឧស្សាហ៏
SIM OUKSA
២៩ មេសា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3909 សាក់ តែហុក
SAK THAIYHOK
០១ មិថុនា ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
3910 សារឹម រស្មី
SARIM RAKSMEY
១០ ធ្នូ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
3911 សុខ ដាលី
SOK DALY
០២ មីនា​ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3912 សឿង សំណាង
SOEUNG SAMNANG
០១ កុម្ភ:១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
3913 សេង លីជិញ
SENG LYJING ២២ ឧសភា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
3914 សេង សិរីចន្រ្ទា
SENG SEREICHANTREA
០៤ វិចិ្ឆកា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3915 សេរី ស៊ុំវណ្ណ​រិទ្ធ SEREY SOUMVANNRITH ១៨ មករា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ