លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4076 ប៉ុល គឹមលាង
POL KIMLEANG
២១ សីហា ១៩៩៦​ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4077 ប៉ុល ថៃសាន
POL THAISAN
១៤ មីនា ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4078 ប៉េងងួន ឈុនហួរ
PENG NGUON CHHUNHOUR
០៣ ធ្នូ ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4079 ប៉ោ ស៊ឹមម៉ារីណែត
POR SIMMARINET
២២ មីនា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4080 ប្រាក់ ច័ន្ទវល័ក្ខ
PRAK CHANVOLEAK
២៧ ធ្នូ ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4081 ប្រាក់ ច័ន្ទស្រីនាថ
PRAK CHANSREYNEATH
២៤ ធ្នូ ១៩៩៦/td> B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4082 ប្រាក់ វីរៈចិត្រា
PRAK VIRAKCHETRA/> ០១ មករា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4083 ផាន ច័ន្ទលិកា PHAN CHANLIKA ១៥ កក្កដា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4084 ភោគ លីថូ
PHOK LYTHO
១៥ ធ្នូ ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4085 ម៉ោង គន្ធា MOUNG KUNTHEA ០២ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B3 ដេអិន