លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3896 ឆោម លីវយី
CHHORM LIVYI
០៥ កុម្ភ: ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3897 តាន់ រតន:សម្បត្តិ
TAN RATANAKSAMBATH
១៤ វិចិ្ឆកា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3898 តិច ច័ន្ទស័ក្ត
TECH CHANSAK
១៥ មេសា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3899 ទេព ម៉ារីលីន
TEP MARILIN​
២៨ មករា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
3900 ប៉ាង លីណា
PANG LINA
០២ មេសា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
3901 ប៉ែន គីមលាង
PEN KIMLEANG /> ២៧ តុលា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3902 ប៊ុន បូរ៉ាវី BUN BORAVY​ ២៦ មករា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3903 ម៉ែន ស៊ីវម៉ី
MEN SIVMEY
០៩ ឧសភា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3904 ម៉ុំ កន្និកា
MOM KACNIKA
១១ កុម្ភ: ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3905 រិន វ៉ាន់ថន
RIN VANTHORN​
១៥ មិថុនា ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ