លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4066 ឈួន វិច្ឆិកា
CHHOURN VECHEKA ០៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4067 ញឹម សៀវឡាង
NHIM SEAVLANG
១៦ កក្កដា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4068 រិទ្ធីរាជ DY RITHYREACH ២១ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4069 ឌី លីនដា
DY LINDA
២៧ មេសា ១៩៩៧​ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4070 តាំង ហំាងគង់
TAING HAINGKONG
២៧ សីហា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4071 ទូច ច័ន្ទសិទ្ធិការ្យ
TOUCH CHANSITIKA
៣១ សីហា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4072 ទ្រី បុរាយុទ្ធ
TRY BORAYUTH
១៦ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4073 នី ថាវ៉ាន់
NY THAVAN/> ០៥ កក្កដា​​​ ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4074 នួន និរណេត្រ
NUON NIRANETH
១២ តុលា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4075 នួន វិជ័យរិទ្ធ NUON VICHEYRITH ១៤ មីនា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ