លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4056 កិច សេងថៃ
KECH SENGTHAI
២៤ តុលា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4057 គង់ សុផានី
KONG SOPHANY ០៦ ធ្នូ ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4058 គីម ហ្គិចជូ
KIM GECHOU
២១ សីហា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4059 គឹម ឬទ្ធី KIM RITHY ១៦ កញ្ញា ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4060 ចាន់ គីមម៉េង
CHAN KIMMENG
០១ កក្កដា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4061 ចាយ ស៊ីវនិមល
CHAY SIVNIMOL
២៨ មីនា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4062 ចិន ចាន់ដារ៉ា
CHEN CHANDARA
០៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
4063 ឆេង ម៉េងលី
CHHENG MENGLY
១០ កញ្ញា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4064 ជួង ខេនច័ន្ទវត្តី
CHOUNG KENCHANVATEY
០១ ធ្នូ ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូ
4065 ជួន សោភា
CHOUN SOPHEA
១៥​​ ឧសភា ១៩៩៥/td> B4 ផ្សារដើមថ្កូ