លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4046 អៀ សុជាតា
EAR SOCHEATA
១៦ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4047 អ៊ិត ឆាយវណ្ណនីកា
ITH CHHAYVANNICA
១៤ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4048 អ៊ិន ដាលីន
IN DALIN
២៧ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4049 អ៊ឹង ប៉អាន
EUNG PORANN
២៦ មីនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4050 អ៊ឹង ម៉េងលី
ING MENGLY ២២ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4051 អ៊ុង បញ្ញាបូរណ៍មី
OUNG PANNHABORAMEY
០៣ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4052 អ៊ុង បញ្ញាពេជ្រ OUNG PANNHAPICH ៣០ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4053 អ៊ូ ស៊ីនឌីណា
OU SYNDINA
១១ មេសា ១៩៩៦​ B3 ដេអិន
4054 ឯមសៀក សុច័ន្ទភា
EMSEAK SOCHANPHEAR
៣១ តុលា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4055 កក្កដា វឌ្ឍនា
KAKADA VATHANA
០២ តុលា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ