លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
4006 ភួង សុវត្ថបុត្រ
PHUONG SOVATHBOT
៣០ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4007 មួង ម៉ារីណា
MUONG MARYNA
២២ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4008 ម៉ា ម៉េងវួច
MA MENGVOUCH
៣១ តុលា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4009 ម៉ារី សុនីតា
MARY SONITA
០២ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4010 រុណ រ៉ាវដ្តី RUN RAVADEY ០៥ មិថុនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4011 រ៉ុង ចរិយា​
RONG CHARIYA
១០ កញ្ញា ១៩៩៦​ B3 ដេអិន
4012 លន់ គឹមឆាយ
LUN KIMCHHAY
១៣ ធ្នូ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4013 លី បូនីតា
LY BONITA
០៧ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4014 លី ស្រីដា
LEE SREYDA
០២ មិថុនា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
4015 លី ហេ្គកហ័ង
LY GEKHORNG
១៤ មករា ១៩៩៦ B3 ដេអិន