លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3996 បាន វង្សវីរៈ BAN VONGVIRAK ២៨ ឧសភា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3997 ប៊ុន ដារ៉ាវីត
BUN DARAVITH
២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3998 ប៊ុន ម៉ីលិញ
BUN MEYLINH
២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3999 ប៊ុន រ័ត្នបុត្តា
BUN ROTHBOTTA
២១ តុលា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
4000 ប៊ូ សុខអេង
BOU SOKENG
០៦ កក្កដា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4001 ផាង ចាន់ដាលីន
PHANG CHANNDALINN
៣១ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4002 ពង្ស ម៉ូលីណា
PONG MOLINA ០៧ មិថុនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4003 ពេជ្រ ចក្រាយុធ
PICH CHAKRAYUTH
១៦ ធ្នូ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
4004 ភិន ចន្រ្ទា PHIN CHANTREA ២៦ តុលា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
4005 ភូ ឈុនវួច​
PHOU CHHUNVUOCH
១០ ឧសភា ១៩៩៧​ B3 ដេអិន