លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3986 តាំង សៀកមុំ
TANG SEAKMOM/> ៣១ មករា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3987 តាំង អ៊ាមហុង
TAING EAMHONG
២៣ កញ្ញា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
3988 ទី វង្សខេង TY VONGKHENG ២១ មីនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3989 ទឹម ស្រីនាង​
TIM SREYNEANG
s ០២ មីនា ១៩៩៧​ B3 ដេអិន
3990 ទូច ស៊ាងអ៊ុយ
TOUCH SEANGUY
២៦ ឧសភា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
3991 ទ្រី គីមឡុង
TRY KIMLONG
០៧ មិថុនា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3992 ទ្រី ច័ន្ទតារារិទ្ធ
TRY CHANDARARITH
១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3993 ទ្រី រ៉ាមី
TRY RAMY
០៧ មីនា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
3994 ទ្រី ស៊ីឡែន
TRY SYLEN
១២ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3995 នូវ សម្បត្តិ
NOUV SAMBATH
១៥ ធ្នូ ១៩៩៦ B3 ដេអិន