លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3976 ឈុន សុទ្ធារ៉ា
CHHUN SOTHEARA
១១ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3977 ឈុន ហ្គិចទៀង
CHHUN GUECHTEANG
១៧ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3978 ឈុំ ពេជ្រវិសាល
CHHUM PICHVISAL ២៧ ឧសភា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3979 ឈុំ ស៊ីវម៉េង
CHHUM SEAVMENG
១១ មីនា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3980 ញ៉ ចាន់និក
NHOR CHANNEK
១១ មីនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3981 ដនស៊ីថា សំស័ក្ត​
DORNSYTHA SAMSAK
០៤ ឧសភា ១៩៩៦​ B3 ដេអិន
3982 ដារ៉ា រស្មី
DARA RAKSMEY
១៤ មករា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3983 តាន់ មុន្នីវិសាល
TAN MONYVISAL
០៦ ឧសភា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3984 តេង នីម៉ី
TENG NYMEY
១០ មីនា ១៩៩៣ B3 ដេអិន
3985 តាំង កែយូ
TAING KEYOU
០៤ កក្កដា ១៩៩៤ B3 ដេអិន