លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3886 គង់ ស្រីពៅ KONG SREYPOV ០១ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3887 គង់ សេងហ៊ី
KONG SENGHY
១៤ មិថុនា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
3888 គី ណាតណូវីនេត្រ
KY NATHNOVYNETH
១៨ សីហា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3889 គី ណាតណូវីណា
KY NATHNOVYNA
២១ សីហា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
3890 គីម ច័ន្ទពេជ្រ
KIM CHANPICH
២៣ ធ្នូ ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
3891 គឹម ស្រីពេជ្រ
KIM SREYPICH​
២៦ កុម្ភ:១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3892 ងន់ ចាន់ល័ក្ខណ៏
NGON CHANVOLEAK
១៨ មេសា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3893 ង៉ាន់ ចាន់ប៊ុនរ័ត្ន
NGANN CHANNBUNRORT
០៥ តុលា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3894 ងួន ច័ន្ទរិទ្ធី NGOUN CHANRETHY​ ០៦ មករា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
3895 ចាប ចន
CHAP JOHN
១៦ សីហា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ