លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2986 0081 តាន់ ច័ន្ទបូពេជ្រ TANN CHANBOPICH ២១ តុលា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2987 0082 តាន់ លីមហាក់
TANN LIMHAK
២២ កុម្ភៈ ១៩៩៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2988 0083 តូ អៀបឃុង
TO EABKHONG
១៧ សីហា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2989 0084 ថុន ពិសិដ្ឋ
THORN PISETH
០៩ កញ្ញា ១៩៩១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2990 0085 ថុន ពុទ្ធីលីដា
THON PUTHYLIDA
១៦ តុលា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2991 0086 ទី សួង
TY SOUNG
១៩ ធ្នូ ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2992 0087 ទូច លក្ខិណា
TOUCH LEAKHENA
២៦ កញ្ញា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2993 0088 ទ្រី ម៉ានិត
TRY MANITH
០៥ កក្កដា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2994 0089 ធីតា រតនៈពិសិដ្ឋ
THIDA RATHANAKPISETH
០៨ ឧសភា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2995 0090 ធឿន បូរមី
THOEUN BORMEY
២៥ មេសា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង