7
លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2976 0071 ចេក ស្រីលាភ CHEK SREYLEAP ០៦ មិថុនា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2977 0072 ជុន សុម៉ាឡែន
CHUN SOMALEN
០៣ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2978 0073 ជុំ បញ្ញា
CHOUM PANHA
០៩ ធ្នូ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2979 0074 ជុំ វឌ្ឍនៈ
CHUM VATHANAK
២៤ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2980 0075 ឈន លីហៀង
CHORN LYHEANG
០៥ ឧសភា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2981 0076 ឈន វលក្ខណ៍
CHHORN VOLEAK
០៨ កក្កដា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2982 0077 ឈួន លាបភា
CHHOUN LEAPPHEA
២៨ មីនា ១៩៩៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2983 0078 ដារ៉ា សារ៉ាវុធ
DARA SARAVUTH
៣០ សីហា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2984 0079 ដេ គឹមជៀន
DE KIMCHEAN
១៤ មីនា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2985 0080 ណាត ស្រីមុំ
NATH SREYMOM
១៥ កញ្ញា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង