លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2966 0061 អ៊ូ សុភាព OU SOPHEAP ២០ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2967 0062 អៀប ហ៊ុយឡេង
EAP HUYLENG
១៨ មីនា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2968 0063 អៀវ សុខឡេង
IEV SOKLENG
១៩ មីនា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2969 0064 សេក មួយគីម
SEK MUYKIM
០១ មករា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2970 0065 មឿន ថារិទ្ឋ
MOEUN THARITH
៣១​ មីនា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2971 0066 កែវ ឡាយវិទូ
KEO LAYVITOU
២៧ ​មិថុនា ​១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2972 0067 ខូវ ចាន់រតនា
KHOV CHANRATHANA
០៨ ឧសភា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2973 0068 គង់ បញ្ញា
KONG PAHNA
១៣ មិថុនា ១៩៩៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2974 0069 គង់ សុជាតា
KONG SOCHEATA
០៣ ឧសភា ១៩៩២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2975 0070 គឹម កែវនិមល
KIM KEONIMOL
០១ កញ្ញា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង