លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2956 0051 ហុក មួយជូ HOK MOUYCHOU ២៧ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2957 0052 ហុង​ រ៉ាវី
HONG RAVY
១០ មករា ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
2958 0053 ហួត ស្រីនាថ
HOUTH SREYNEATH
២៨​ ធ្នូ ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2959 0054 ហៀក សុវិសាល
HEAK SOVISAL
០៣ មេសា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2960 0055 ឡាច សៀរ
LACH SEA
០៦ មីនា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2961 0056 ឡាយ សុខពេជ្រ
LAY SOKPICH
១៧ មករា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2962 0057 ឡុង វណ្ណតារា
LONG VANTARA
៣០​ មិថុនា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2963 0058 ឡុង វីនណារ៉ា
LONG VINNARA
៣១ កក្តដា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2964 0059 អ៊ា សុវឌ្ឍនៈ
EAR SOVATANAK
៣១​ តុលា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2965 0060 អ៊ុន សក្តា
UN SAKDA
២៣ កញ្ញា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ