លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2946 0041 សុខុម បញ្ញាវុធ SOKHOM PANHAVUTH ២៩ ធ្នូ ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2947 0042 សុង សេងលី
SONG SENGLY
១៧ មករា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2948 0043 សួន វិមាន
SOUN VIMEAN
១៧ កក្កដា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2949 0044 សេក ស៊ឺម៉េង
SEK SEUMENG
០១ មករា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2950 0045 សែម ហ្គិច
SEM GECH
២៦​ ធ្នូ ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2951 0046 ហម ជីគង់
HOM CXIKONG
២១ មេសា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2952 0047 ហ៊ា​ ឆាំងលាំង
HEA CHEANGLEANG
០៥ មិថុនា ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
2953 0048 ហ៊ុយ សុភាព
HUY SOPHEAP
០១ មេសា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2954 0049 ហ៊ុល ណារត្ន័
HOUL NAROTH
១៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2955 0050 ហាក់ ម៉េងយី
HARK MENGYI
០៨ មិថុនា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ