លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2936 0031 លី សុវណ្ណនី LY SOVANNY ២៤ សីហា​ ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2937 0032 លឹម គួង
LIM KOURNG
០៤ មេសា​ ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2938 0033 វាំង សុខហុងលីម
VEANG SOKHONGLIM
០៩ មេសា​ ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2939 0034 វិន សុងហេង
VIN SONGHENG
១៤ មេសា​ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2940 0035 វិន សុចេក
VIN SOCHEK
១៤ មេសា ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
2941 0036 សម្បត្តិ ចរិយា
SAMBATH CHARYA
២៧ កញ្ញា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2942 0037 ស៊ិន សុធា
SIN SOTHEA
០៦ កញ្ញា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2943 0038 សុខ​ ណា
SOK NA
១២ សីហា ១៩៩០ B1 គីរីរម្យ
2944 0039 សុខ ម៉ី
SOK MEY
០៦ សីហា ១៩៩២ B1 គីរីរម្យ
2945 0040 សុខ សំណាង
SOK SAMNANG
១០ តុលា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ