លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2926 0021 ប៉ុកលក្ម្សី គ្រីស្ទីណា POK LEAKSMYCHRISTINA ២៣ មីនា​ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2927 0022 ប៉ុល លីណា
POL LYNA
២៨ កក្កដា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2928 0023 ប៊ុន វិទូ
BON VETOU
១ កុម្ភៈ ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2929 0024 ប៊ុនឆុំ ពេជ្រសុភ័ក្រា្ត
BUNCHHOM PICHSOPHEAKTRA
០៨ តុលា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2930 0025 ប្រាក់ រតនា
BRAK RATANA
០២ មេសា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2931 0026 ពឹម រុន
POEM RUN
០៩ តុលា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2932 0027 មិត ប៊ុនលី
MITH BUNLY
៣០ មីនា ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2933 0028 យ៉ន ដេនណា
YORN DENA
១២ កក្កដា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2934 0029 លាង មល្លិកា
LEANG MOLLIKA
១០ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2935 0030 លី ណា
LY NA
០៩​ មិថុនា​ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ