លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2916 0011 ឆាយ​ ស៊ីវម៉ី CHHAY SIVMEY ០៥​ ឧសភា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2917 0012 ឆាយ ហ្គិចឡេង
CHHAY GECHLENG
០១ មីនា​ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2918 0013 ជា ទាវតី
CHEA TIVVOTTEY
០៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
2919 0014 ជា លីចេង
CHEA LYCHENG
២៨ សីហា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2920 0015 ជា ស៊ុងអ៊ី
CHEA SUNGI
១០ មករា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2921 0016 ជិនហេង មុន្នីរត្ន
CHINHENG MONNIRORT
០៨ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2922 0017 ឈន សម្ផស្ស
CHHORN SAMPHORS
១៤ មីនា​ ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2923 0018 តាក សីហា
TAK SEYHA
១៩ សីហា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2924 0019 តាំង សារិទ្ឋ
TANG SARITH
១៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2925 0020 ថាវ វលក្ខណ៏
THAV VORLEAK
០១ កញ្ញា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ