លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3076 0171 នឿន ច័ន្ទសុភ័ក្រ្ត NOUEN CHANSOPHEAK ២៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3077 0172 ប៉ាវ សុខពីន
PAO SOKPIN
១៤ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3078 0173 ប៊ុន បុង
BUN BONG
០៣ កញ្ញា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3079 0174 ផលភា សារពេជ្ញ
PHALPHEA SARPICH
០១ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3080 0175 ផាន់នី ពង្សពុទ្ធិកា
PHANNY PUNGPUTHYKA
១៤ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3081 0176 ផែ សំណាង
PHE SAMNANG
២២ មីនា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3082 0177 ផែន វណ្ណៈ
PHEN VANNAK
០៧ វិច្ឆិកា ១៩៩២ B3 ដេអិន
3083 0178 ពេជ្រ ណារីតា
PICH NARYTA
០៦ ឧសភា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3084 0179 ភិរម្យ ផុងផាត់
PHIROM PHONGPHAT
០២ មេសា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3085 0180 ម៉ក់ មុនីឧត្តម
MAK MONYODOM
៣០ មិថុនា ១៩៩៥ B3 ដេអិន