លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3066 0161 តាំង គីមមួយ TAING KIMMUY ២០ មេសា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3067 0162 តុល ខាឌីយ៉ា
TOL KHADIYA
២៤ កុម្ភៈ​ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3068 0163 ថៃ មាស
THAI MEAS
០១ សីហា ១៩៩២ B3 ដេអិន
3069 0164 ថៃ ហុងហាវ
THAI HONGHAV
២៣ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3070 0165 ទី ធីតាសួគ៌ា
TY THIDASOURKEA
២៥ តុលា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3071 0166 ទី សុគន្ធដាវី
TY SOKUNDAVY
១២ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3072 0167 ទ្រី ស៊ីលាង
TRY SILEANG
០៣ ឧសភា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3073 0168 ធី លីគាង
THY LYKEANG
២១ កក្កដា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3074 0169 នាង ម៉ូនីន
NEANG MONIN
១៧ សីហា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3075 0170 នីច័ន្ទ ធារ៉ាវុឌ្ឍ
NYCHAN THEARAVUTH
០៥ កក្កដា ១៩៩៥ B3 ដេអិន