លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3056 0151 ជួ វិរុង CHOUR VIRONG ០៩ កញ្ញា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3057 0152 ឈឹម ផារី
CHHIM PHARY
១៦ មិថុនា ១៩៩៣ B3 ដេអិន
3058 0153 ឈឹម ភួងនិត្យធីតា
CHHIM PHOUNGNETHIDA
០៤ កក្កដា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3059 0154 ឈុន រតនៈឧត្តម
CHHUN RATANAKOUDOM
០១ មិថុនា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3060 0155 ឈុន លាងស័រ
CHHUN LEANGSOR
២១ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3061 0156 ឈុំ សម្បត្តិ
CHHUM SAMBATH
០២ វិច្ឆិកា ១៩៩៣ B3 ដេអិន
3062 0157 ឈួន ម៉ាឌីណូ
CHHUON MADINO
០១ ឧសភា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3063 0158 ណុប ភារ៉ា
NOP PHEARA
១០ កញ្ញា ១៩៩៣ B3 ដេអិន
3064 0159 ណុប សុបញ្ញា
NOP SOPANHA
២៨ កញ្ញា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3065 0160 តាន់ គីមចេង
TAN KIMCHENG
០១ មករា ១៩៩៥ B3 ដេអិន