លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3046 0141 ចូវ ស៊ុយឡេង CHOUV SUYLENG ០៥ ធ្នូ ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3047 0142 ចេង គីមហួរ
CHENG KIMHOUR
០៨ មករា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3048 0143 ចេង សុខា
CHENG SOKHA
១០ ធ្នូ ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3049 0144 ឆាយ លីសាង
CHHAY LYSANG
០២ សីហា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3050 0145 ជា ច័ន្ទដែន
CHEA CHANDEN
១០ មិថុនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3051 0146 ជា លីហ៊ួ
CHEA LYHOUR
១៤ កក្កដា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
3052 0147 ជា សំណាង
CHEA SOMNANG
០២ មករា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3053 0148 ជា សំណាង
CHEA SAMNANG
១៧ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3054 0149 ជីវ គីមហេង
CHIV KIMHENG
២៥ មិថុនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3055 0150 ជុំ ម៉ាន់
CHUM MANN
១២ កញ្ញា ១៩៩៤ B3 ដេអិន