លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3036 0131 ឃន ស្រីល័ក្ខ KHORN SREYLAK ១៧ មករា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3037 0132 ឃី ដាលីន
KHY DALINE
២៨ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3038 0133 ឃឹម វីរ៉ាបុត្រ
KHIM VIRABOTH
០២ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3039 0134 ឃុន សាវនសុវិទ្យា
KHUN SAVONSOVITIEA
២៧ តុលា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3040 0135 ង៉ូយ គីមថេង
NGOY KIMTHENG
៣០ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3041 0136 ង៉ែត ម៉ារីលីន
NGET MARILYN
០៦ តុលា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3042 0137 ងួន បញ្ញាវៃ
NGUON PANHAVEY
០២ មេសា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3043 0138 ចន ឆៃរ៉ាត់
CHORN CHHAIRATH
២៧ តុលា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3044 0139 ចាន់ ស្រីពេជ្រ
CHAN SREYPICH
០២ កក្កដា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3045 0140 ចិន សុខហេង
CHEN SOKHENG
០៤ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B3 ដេអិន