លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3026 0121 កង សុជាតា KANG SOCHEATA ១១ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3027 0122 កាំង ស៊ីវលី
KAING SIVLY
១៨ មេសា ១៩៩៣ B3 ដេអិន
3028 0123 កេន ពុទ្ធារី
KEN PUTHEARY
១២ មិថុនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3029 0124 កែវ សុធី
KEO SOTHY
៣១ កក្កដា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
3030 0125 ខុម រតនះវីហ្សា
KHOM RATTANAKVYSA
១១ សីហា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3031 0126 ខៀវ កុសល
KHIEV KOSOL
០៦ មិថុនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3032 0127 ខេង សុគន្ធា
KHENG SOKONTHEA
១២ តុលា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
3033 0128 គង់ ច័ន្ទបាដាតគ្រឹស្នា
KONG CHANBADATKRISSNA
១៨ មីនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3034 0129 គី ដែនសិរីរ័ត្ន
KY DENSEREYRATH
០៨ មេសា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
3035 0130 គឹមឡេង បូឡែន
KIMLENG BOLEN
២០ មីនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន