លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3016 0111 ហេង ចាន់ម៉ាឡេ HENG CHANMALE ០៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3017 0112 ហ៊ាង ផារិទ្ធ
HEANG PHARITH
១២ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3018 0113 ហ៊ាត ស្រីមាន
HEAT SREYMEAN
២៣ ធ្នូ ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3019 0114 ហ៊ិន ស្រីឡែន
HIN SREYLEN
១៧ ធ្នូ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3020 0115 ហ៊ី តុងហេង
HY TONGHENG
២១ មីនា ១៩៩៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3021 0116 អេង ភ័ក្រត្រា
ENG PHEAKTRA
១១ កញ្ញា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3022 0117 អ៊ិន ប៊ុនពិសិដ្ឋ
IN BUNPISETH
១២ ធ្នូ ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3023 0118 អ៊ី សុលីណែត
Y SOLINETH
២៨ មករា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3024 0119 អ៊ឹង លីមិញ
ING LYMING
០២ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3025 0120 អ៊ូច លីហេង
OUCH LYHENG
២៥ កញ្ញា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង