លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
3006 0101 សាន វាសនា SAN VEASNA ០៨ មីនា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3007 0102 សុខ ច័ន្ទប្រុសពៅ
SOK CHANBROSPOV
១៧ មករា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3008 0103 សុង កនិកា
SONG KANIKA
២០ មករា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3009 0104 សួន ប៉ាលី
SOUN PALY
០៨ មករា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3010 0105 សោម ឆព័ណ្ណ
SAOM CHHOROPORN
០៦ មេសា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3011 0106 ស៊ាង សុលីនណា
SEANG SOLINNA
២៨ មិថុនា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3012 0107 ស៊ីម ហ្គេចខេង
SIM GECHKHENG
២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3013 0108 ហាក់ សីហា
HAK SYHA
២២ កញ្ញា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3014 0109 ហុង ម៉េងហួត
HONG MENGHOURT
២៤ មេសា ១៩៩៤ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3015 0110 ហួត បញ្ញា
HOUT PHANHA
០១ មេសា ១៩៩៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង