លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2996 0091 នួន សុជាតា NUON SOCHEATA ២០ កញ្ញា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2997 0092 ប៉ា ចាន់នី
PA CHANNY
១៩ ធ្នូ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2998 0093 មាស គីមលាង
MEAS KIMLEANG
២៨ ធ្នូ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
2999 0094 មាស រតនៈ
MEAS RATHANAK
០៥ សីហា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3000 0095 យន់ សុផានិត
YON SOPHANIT
០១ មករា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3001 0096 យិន គឹមស៊ាង
YIN KIMSEANG
១៥ កក្កដា ១៩៩៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3002 0097 យ៉ាន សូនិច
YAN SONICH
០៤ កញ្ញា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3003 0098 លី វ៉ាន់ហួរ
LY VANHOUR
១៦ មីនា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3004 0099 លីម គីមសេង
LIM KIMSENG
២៥ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
3005 0100 លីម ហនុរាជ
LIM HANOUKREACH
០៣ មេសា ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង