លេខវិញ្ញាបនបត្រថ្មី លេខចាស់ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
2906 0001 កែវ ពេជ្រ KEO PICH ២០ មករា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2907 0002 កែវ លីហួរ
KEO LYHOUR
១៧ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2908 0003 ខេង លាងហ៊ី
KHENG LEANGHY
២១ តុលា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2909 0004 គីម សុម៉ារីណែត
KIM SOMARYNETH
០៤ ធ្នូ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2910 0005 គេង ប៉ោហ្គិច
KENG PORGECH
១៦​ មករា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2911 0006 ង៉ែត គង់លាង
NGET KONGLEANG
០៣ មេសា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
2912 0007 ងួន រត្ន័សុរិយ៉ា
NGOUN ROTHSORYA
១០ ឧសភា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2913 0008 ចាន់ តុលីកា
CHAN TOLIKA
២០ ធ្នូ ១៩៩៤ B1 គីរីរម្យ
2914 0009 ចាប វឌ្ឍនា
CHAP VATANA
២៦ មេសា ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
2915 0010 ឆានសុន សុជា
CHHANSON SOCHEA
០៤ មករា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ