Certificate No Name in Khmer Name in Latin Sex Date of Brith Campus Photo Certificate from BELTEI Certificate from MoEYS
8393 ឈៀង សៀកឡេង
CHHEANG SEAKLENG
M 02 Feb 2002 B3 DN
8394 តាន់ ស៊ីជៀវ
TAN SHYCHIEV
M 22 Feb 2001 B3 DN
8395 តាំង ស៊ីវសាន
TAING SIVSAN
F 06 Nov 2001 B3 DN
8396 ថាំង គីមហ័រ
THANG KIMHUA
F 24 Jun 2003 B3 DN
8397 ថេន លីដា
THEN LIDA
M 24 Apr 2002 B3 DN
8398 ទុំ ស្រីនាថ
TOM SREYNEATH F 14 Mar 2002 B3 DN
8399 ទៀង ផាន់និត TEANG PHANITH M 14 Feb 2002 B3 DN
8400 ទៀង មល្លិកា
TIENG MOLIKA
F 18 May 2001 B3 DN
8401 នាង គីមហួយ
NEANG KIMHOUY
F 06 Sep 2001 B3 DN
8402 ប៉ាក់ ម៉ាណែត
PAK MANETH
M 01 Nov 2001 B3 DN