Certificate No Name in Khmer Name in Latin Sex Date of Brith Campus Photo Certificate from BELTEI Certificate from MoEYS
8383 ចាន់ ឆាយហួ
CHAN CHHAYHOUR
F 25 Feb 2000 B3 DN
8384 ចាន់ សុខងួន
CHAN SOKNGOUN
M 11 Apr 2001 B3 DN
8385 ចៅ កុកយឹង
CHAO KOK YOENG
M 30 Jan 2002 B3 DN
8386 ច័ន្ទ ឆៈយុត្ត
CHAN CHHAKYUTH
M 11 Jun 2001 B3 DN
8387 ឆេក ឈុនលី
CHHEK CHHUNLY
M 26 May 2001 B3 DN
8388 ជា ច័ន្ទសក្ក័ណា
CHEA CHANSAKANA F 07 Jan 2002 B3 DN
8389 ជា តារារិទ្ធ CHEA DARARITH M 10 Sep 2000 B3 DN
8390 ឈិត ម៉េងឃាង
CHHIT MENGKHEANG
M 04 Jul 2002 B3 DN
8391 ឈឹម សៀវភីង
CHHIM SIVPINK
F 27 Nov 2000 B3 DN
8392 ឈុំ ច័ន្ទចរិយា
CHHOUM CHANCHAKRIYA
F 19 May 2001 B3 DN