លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
7428 យ៉ាន់ វីរៈ
YAN VIRAK
១៣ មីនា​ ២០០០ B3 ដេអិន
7429 យឹម ណាវិ
YIM NAVI
១៤ មិថុនា ២០០០ B3 ដេអិន
7430 រត្ន័ សុបញ្ញា
RATH SOPANHA
១៩ កុម្ភៈ ២០០0 B3 ដេអិន
7431 រិទ្ធ ធីតាម៉ូណាវីដ
RITH THYDAMONAVID
១៥ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន
7432 លី សេងឆាយ
LY SENGCHHAY
២៦ សីហា ២០០០ B3 ដេអិន
7433 លឹម គីមហេង
LIM KIMHENG ០៩ កក្កដា ២០០០ B3 ដេអិន
7434 លឹម តុង LIM TONG ២១ សីហា ២០០០ B3 ដេអិន
7435 វណ្ណ ហ៊ង
VANN HOING
១១ ធ្នូ ២០០០ B3 ដេអិន
7436 វ៉ា ច័ន្ទសេរីសម្បត្តិ
VA CHANSEREYSAMBATH
២៥ ធ្នូ ២០០០ B3 ដេអិន
7437 វ៉េង ចាន់រតនា
VENG CHANRATANA
២៧ មេសា ២០០០ B3 ដេអិន