Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

•អំពី​ឯក​ទេស

ឯ​ក​ទេសសហគ្រិនភាព គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​មួយ ​ដ៏សំខាន់ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់​នៅក្នុងវិស័យជំនួញ ក៏ដូចជាវិស័យ ដ៏ទៃៗទៀត ហើយចូលរួមពីសកម្មភាពក្នុងការបង្កើតទីផ្សារការងារជាដើម។​ និស្សិតមាន គំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងក្នុងកំឡុងពេលសិក្សា និងពេលបញ្ចប់ការសិក្សា។ ការគ្រប់គ្រងជំនួញ គឺជាជំនាញ ចាំបាច់បំផុត ដែលតម្រូវសម្រាប់កន្លែងការងារ និងភាពជាសហគ្រិន ក្នុងសម័យទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អាជីវកម្ម នឹងមិនដំណើរការដោយរលូននោះទេ បើសិនជាបញ្ហាជាច្រើនមិនត្រូវតែ ដោះស្រាយតាម រយៈឆ្លងកាត់ ការសិក្សាជំនាញសហគ្រិនភាព។ និស្សិតដែលរៀនសូត្រពីភាពជាសហគ្រិនអាចយល់ ដឹងពីឱកាស ដែលគេរៀនតាមរយៈ ការវិភាគយ៉ាងតឹងរុឹង អំពីស្ថានភាព និងឈានដល់ការសម្រេច ចិត្តឆ្លាតវៃ។ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ ឬសហគ្រិនមួយ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្រូវមានចំណេះ ដឹងវិភាគល្អ អំពីអាជីវកម្ម និងគម្រោងដែលកំពុងធ្វើ។ តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សានេះ មនុស្សម្នាក់អាចមាន ការសម្រេចចិត្តវាយតម្លៃដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា​

ត្រូវ​បា​ន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ ស​ម្រាំង​ ហើយមានលក្ខណៈអាជីព។ កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានរៀបចំ សំដៅ រក្សាបាននូវ​ស្តង់​ដារគុណភាពរបស់ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់ ជូននិស្សិតនូវចំណេះដឹង និងជំនាញយ៉ាងពិតប្រាកដដល់និស្សិត ព្រមទាំងឆ្លើយតប តាមតម្រូវការ របស់សង្គម និងទីផ្សារការងារ ដោយការសិក្សាផ្តោតសំខាន់លើមុខវិជ្ជា ការគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ និងសាកលភាវូបនីយកម្មអន្តរជាតិ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ និងជំនួយធុរៈកិច្ចអន្តរជាតិ និងការ វិនិយោគ ក្រុមហ៊ុន និងធុរកិច្ច រដ្ឋាភិបាល និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ស្ថាប័នការងារ និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ការគ្រប់គ្រង វប្បធម៌បៀបធៀប និងការងារជាក្រុម។ ភាសា អង់គ្លេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបងៀន លើគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ​ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ការល​ក់​ ប​ណ្តាញ​​ទំ​នាក់​ទំន​ង​ទីផ្សារ ទី​ផ្សារ​ ​គោល​ដៅ ប្រភេទ​ទីផ្សារ​ ការ​កំណ​ត់អ​តិថិជ​នគោល​ដៅ ឥ​រិយាប​ថ​អ​តិ​ថិជ​ន ក្រម​សីល​ធ​ម៌ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។ គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ត្រូវបានសិក្សា ជាមួយសៀវភៅគោលដែលបោះពុម្ពថ្មីៗ។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាលើឯកទេស នេះ និស្សិតនឹងអាចមានលទ្ធភាព និងប្រើប្រាស់នូវប្រភពធន ធានសមស្របក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យសម្រាប់ជាតម្រូវការក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើពាណិជ្ជ កម្ម
-
កំណត់ច្បាស់នូវ លក្ខខណ្ឌ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ
-
ដឹងថាតើវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាមានផល ប៉ះពាល់កម្រិតណាដល់អាជីវ កម្ម
-
ពិភាក្សានូវប្រភេទផ្សេងគ្នា នៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងច្បាប់ព្រមទាំងឥទ្ធិពលរបស់ វាទៅលើដំណើរការអាជីវកម្ម
-
វិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើឱកាស និងហានិភ័យទាក់ទងនឹងសកម្ម ភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ​
-
មានជំនាញក្នុងការគិតស៊ីជម្រៅចំ ពោះបញ្ហានៅកន្លែងការងារ
-
មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និង ជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-
ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការ ស្រាវជ្រាវ តាមបែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-
យកចំណេះដឹងនិងជំនាញទៅអនុវត្តក្នុងពិភពការងារតាមរយៈការហ្វឹក ហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

បើកក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯង
ទីប្រឹក្សាអាជីវកម្ម
អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម
អ្នកពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្ម
អ្នកវិភាគអាជីវកម្ម។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំទី១
ឆមាសទី១

English for Business
Business Writing Skills
Principles of Economics
Principles of Accounting
Intro. to Business Strategy
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Business Start Up
Mathematics for Business
English for Entreprenuship
Presentation Skills
Soft Skills for Entrepreurship
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

Consumer Behaviors
Microeconomics
Management Practice
Understanding Business
Fundamental of Marketing
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Intro. Research Studies
Macroeconomics
Statistics Analysis for Ent.
Innovation and Change Mgt.
Understanding of Entreprenurship
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

Business Commmunication
HR Management
Org. Risk Managment
Org. Cults and Ethics
Human Resource Management
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Business Environment
HR Management
Org. Risk Management
Org. Cults and Ethics
Business Operations
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Research Proposal Writing
Creative Thinking and Develp. Entrep.
Entrepreneurship Marketing
Entrepreneurship Leadership Skills
Business Research For Enrep.
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Innovation & Technology for Entrep.
Social Entrep. & Global Opportunities
Human Capital Managment
Human Capital Management
Finance &* Acc For Entre.
Bachelor's Thesis
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6
សរុប ១៣១ ក្រឌីត


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 3 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 353365