Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

•អំពី​ឯក​ទេស

ឯ​ក​ទេសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​មួយ ​ដែល​មានការចាប់អារម្មណ៍បំផុត ក្នុងចំណោម ឯកទេសសិក្សាផ្សេងទៀតសម្រាប់សិស្ស-និស្សិតនៅក្នុងសតវត្សទី២១នេះ។​ វាជាឯកទេស ដ៏សក្តិសម មួយ សម្រាប់និស្សិតក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានិស្សិតក្រៅប្រទេស។ ការសិក្សាលើេឯកទេសនេះ គឺផ្តោតលើ សាកល ភាវូបនីយកម្ម ក៏ដូចជាផ្តោតលើ បរិ ស្ថាន វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងច្បាប់នៃពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ ព្រមទាំងទិដ្ឋ ភាពរួមនៃ ហានិភ័យ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាស​នៃការប្រកួតប្រជែង ក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ និស្សិតអាចសិក្សាដោយផ្តោជាពិសេស លើមុខវិជ្ជា ការគ្រប់ គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានក្នុងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ វប្បធម៌ចម្រុះគ្នា ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ធនធានមនុស្ស។ល។ បន្ថែមពីនេះទៀតកម្មវិធីសិក្សា ពិនិត្យលើលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា នូវរបៀបនៃការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម នៅក្រៅដែនដី ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងពិនិត្យ មើលអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនពង្រីក លទ្ធភាពពាណិជ្ជកម្ម របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើន ផ្សេងទៀត ខណៈដែលមានស្ថានភាពចលាចល និងស្មុគស្មាញនៃកំលាំង នយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា​

ត្រូវ​បា​ន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ ស​ម្រាំង​ ហើយមានលក្ខណៈអាជីព។ កម្មវិធីសិក្សា ត្រូវបានរៀបចំសំដៅ រក្សា បាននូវ​ស្តង់​ដារគុណភាពរបស់ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់ ជូននិស្សិតនូវចំណេះដឹង និងជំនាញយ៉ាងពិត ប្រាកដដល់និស្សិត ព្រមទាំងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ របស់សង្គម និងទីផ្សារការងារ ដោយការសិក្សាផ្តោតសំខាន់លើមុខវិជ្ជា ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ ទំនងសាធារណៈ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ និងសាកលភាវូបនីយកម្មអន្តរជាតិ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ និងជំនួយធុរៈកិច្ចអន្តរជាតិ និងការ វិនិយោគ ក្រុមហ៊ុន និងធុរកិច្ច រដ្ឋាភិបាល និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ស្ថាប័នការងារ និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ការគ្រប់គ្រង វប្បធម៌បៀបធៀប និងការងារជាក្រុម។ ភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបងៀន លើគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ​ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ការល​ក់​ ប​ណ្តាញ​​ទំ​នាក់​ទំន​ង​ទីផ្សារ ទី​ផ្សារ​ ​គោល​ដៅ ប្រភេទ​ទីផ្សារ​ ការ​កំណ​ត់អ​តិថិជ​នគោល​ដៅ ឥ​រិយាប​ថ​អ​តិ​ថិជ​ន ក្រម​សីល​ធ​ម៌ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។ គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ត្រូវបានសិក្សាជាមួយសៀវភៅគោលដែលបោះពុម្ពថ្មីៗ។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាលើឯកទេសនេះ និស្សិតនឹងអាចមានលទ្ធភាព និងប្រើប្រាស់នូវប្រភពធនធាន សមស្របក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យសម្រាប់ ជា តម្រូវការក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម
-
កំណត់ច្បាស់នូវ លក្ខខណ្ឌ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ
-
ដឹងថាតើវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាមានផល ប៉ះពាល់កម្រិតណាដល់អាជីវ កម្ម
-
ពិភាក្សានូវប្រភេទផ្សេងគ្នា នៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងច្បាប់ព្រមទាំងឥទ្ធិពលរបស់ វាទៅលើដំណើរការអាជីវកម្ម
-
វិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើឱកាស និងហានិភ័យទាក់ទងនឹងសកម្ម ភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ​
-
មានជំនាញក្នុងការគិតស៊ីជម្រៅចំ ពោះបញ្ហានៅកន្លែងការងារ
-
មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និង ជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-
ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការ ស្រាវជ្រាវ តាមបែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-
យកចំណេះដឹងនិងជំនាញទៅអនុវត្តក្នុងពិភពការងារតាមរយៈការហ្វឹក ហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
ទីប្រឹក្សាអាជីវកម្ម
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់រាយ
អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយ
អ្នកវិភាគអាជីវកម្ម
អ្នកគ្រប់គ្រងភស្តុភារ
អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំទី១
ឆមាសទី១

English for Business
Business Writing Skills
Principles of Economics
Principles of Accounting
Intro. to Business Strategy
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Business Start Up
Mathematics for Business
English for Inter. Business
Global Interpersonal Skills
Soft Skills for Inter Business
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

Consumer Behaviors
Microeconomics
Management Theory
Inter. Business Concept
Marketing Concepts
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Intro. Research Studies
Macroeconomics
Statistics for IB
Internal Trade Law
Understanding Inter. Bus
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

Business Communication
HR Management
Cooperation & Conflict Mgt
Inter. Business Ethics
Global Bus. Operation
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Business Environment
Technical & Report Writing
Inter Org. Behaviors
International Trade in Bus
International Organization
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Research Proposal Writing
E-Business & Commerce
International Management
Inter. Leadership Skills
Import & Export Mgt.
Practical Training (1W)
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Strategic Management
Cross Cultural Comm.
SME Mgt
Digital Marketing
Bachelor's Thesis
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6
សរុប ១៣១ ក្រឌីត


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 4 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 353366