Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

•អំពីឯកទេស

ឯក​ទេស​ គណ​នេយ្យ​ គឺ​ជា​ឯក​ទេស​មួយ​ដែល​ មាន​សារៈ​ប្រយោជ​ន៍​បំផុត​ ដែល​ជា​ជំនួយ​ដ​ល់​ការ​ គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​ ឬ​ស្ថាប័ន​នា​នា​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​សំខាន់ ទៅ​លើ​ការ​តាម​ដាន​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ស្ថាន​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​តាម​រយៈ​ការ​កត់​ត្រា​ប​ញ្ជី​គណ​នេយ្យ​ ការ​ធ្វើរ​បាយ​ការ​ណ៍ ការ​ធ្វើគ​ម្រោង​ថ​វិកា​ និង​ ​ការ​វិភាគ​គ​ណ​នេយ្យ​ទៅ​លើ​ទ្រព្យ​ស​ម្បតិ្ត​ បំណុល​ ដើម​ទុន​ និង​ចំណូល​ចំណាយ​​​របស់​ស្ថាប័ន​ការងារ​ទៅ​ តាម​ប្រភេទ​នៃអាជីវ​ក​ម្ម ដោយ​អ​នុលោម​តាម​ច្បាប់ និង​ទ្រឹស្តីគ​ណ​នេយ្យ រួម​មាន ​ច្បាប់ព​ន្ធដារ​ ស្តង់​ដារ​ គណនេយ្យ​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ជា​ដើម​។​ ឯក​ទេស​នេះ​ គឺជា​ជ​ម្រើស​ដ៏ល្អ​ស​ម្រាប់​និស្សិត​ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់​​ ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​នាយ​ក​គ​ណ​នេយ្យ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​ អ​ង្គការ​ ឬ​ស្ថាប័ន​រ​ដ្ឋប្រក​ប​ដោយ​ស​ម​ត្ថភាព​វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។

•ក​ម្មវិធីសិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត សម្រាំង​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ  ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំបន់​ និងអន្តរ ជាតិ ដោយ​សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ឯកទេស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ ខាង​ផ្នែក​គណនេយ្យ​ តាម​រយៈ​ការ​សិក្សា​នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ ស្នូល​សំខាន់​ចាំ​បាច់​រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះគ​ណ​នេយ្យ​ ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ​ ​គ​ណ​នេយ្យ​ព​ន្ធដារ​ គ​ណ​នេយ្យ​អ​ន្ត​រ​ជាតិ​ រ​បាយ​ការ​ណ៍ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ សាវ​​ន​ក​ម្ម ក្រម​សីលធម៌​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ សហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​ អ្នក​ដឹក​នាំ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជាមួយ​សៀវ​ភៅគោលដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•លទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា​

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាលើឯក ទេសនេះនិស្សិត នឹងអាចរំលឹកនូវចំណេះដឹងឡើង វិញពីវដ្តរបស់គណ នេយ្យ -យល់ពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានពីបញ្ហាពន្ធ ដារ ​
-​ យល់ពីចំណេះដឹង ជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍សវន កម្មនិងបច្ចេកទេសសវនកម្ម ​
-​ ពន្យល់ពីគោលការណ៍គណ នេយ្យនិងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាសកល ​
-​ កំណត់បានពីភាព ស្មុគស្មាញនៃប្រធានបទគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការបន្សំ អាជីវកម្ម ​
-​ វាយតំលៃលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការពិនិត្យ ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ ​
-​ អនុវត្តតួនាទីនៃវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនៅក្នុង សង្គម និងចូលរួមក្នុងសង្គមគណនេយ្យ ​
-ប្រើប្រាស់ដំណោះ ស្រាយកម្មវិធីគណនេយ្យសម្រាប់អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច និង មធ្យម -មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូល ដ្ឋាន ​
-​ ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវ តាម បែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ ​
-​ យកចំណេះដឹងនិង ជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារ តាមរយៈការហ្វឹក ហាត់ការងារ។​

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•នាយកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ
•នាយកគ្រប់គ្រងបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍
•អ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ
•គណនេយ្យករ
•សាវនករ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Accounting 1
Principles of Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Mathematics for Business
Microeconomics
Principles of Accounting 2
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics for Business
Macroeconomics
Business Concepts
Supervision Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Business Studies
Business Communication
Business Ethics
Operation Management
Human Resource Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Communi. Success
Business Environment
Small Business Management
Organization Behaviors
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Intermediate Accounting
Cost Accounting
Auditing
Accounting Information System
Taxation Accounting
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Advanced Accounting
Financial Management
International Accounting
Accounting for Governmental
Research Papers
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 2 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 247987