មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
148 វ៉ូ គឹមយឿន VOR KIMYOEURN
០៦ មេសា ១៩៩៣
149 សៅ គឹមលាង
SAO KEMLEANG
១៦ មិនា ១៩៩៤