មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
140 លី ចាន់ម៉ី
LEE CHANMI
២៩ កញ្ញា ១៩៩៣
141 អូ ហ្ស៉នអ៊ុក
OH HYUN UK
១៤ ធ្នូ ១៩៩៤
142 ប៉ោ សុគន្ធវិសេដ្ឋ
POR SOKUNVISETH
៣១ មិនា ១៩៩៥
143 ព្រឿន​ អស្ដាវណ្ណ
PROEUN ASDAVANN
០៥ មេសា ១៩៩៥
144 រស់ វ៉ាន់ឌី
ROS WANDY
១០ កុម្ភៈ ១៩៩៣
145 ស៊ីម ឡុង
SIM LONG
១០ តុលា ១៩៩៣
146 ថុន ពុតលី
THON PUTLY
០១​ កញ្ញា ១៩៩៥