មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
133 សួ វិបុត្រ SUO VIBOTH ១២ មេសា ១៩៩៤
134 យ៉ែម សុភ័ណ្ឌ YEM SOPHON
២៤ មេសា ១៩៨៩
135 យ៉េត ពេជ្របញ្ញា
YET PICHPANHA
១៩ មេសា ១៩៩៤
136 យូ វិសាលសម្បត្តិ
YOU VISALSAMBATH
០៩ ធ្នូ ១៩៩៤