មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
123 ជឿន មាលតី CHOEUN MEALADEY ១៣ មិនា ១៩៩៤
124 ហេង​ វឌ្ឍនា HENG VATHANA
១៨ តុលា ១៩៩២
125 មៃ ស្រៀង
MAY SREANG
០៤ តុលា ១៩៨៧
126 មាឃ ឧត្តមរចនា
MEAK OUDOMREACHANA
០៩ ឧសភា ១៩៩៣
127 ង៉ែត វល័ក្ខ
NGET VOLEAK
២៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៥
128 នូ សេងស្សាវរីយ៍
NOU SENG SAVARY
២២ មិថុនា ១៩៩៦
129 នូបី អូនីកា
NWOBI ONYEKAC
០៧ កក្កដា ១៩៨៤
130 អាកូស ប៉ាសកាល់
OKUH PASCHAL CHIGBOGU
០១ មករា ១៩៧០
132 សេង ឡុង
SENG LONG
០៥ តុលា ១៩៨៨