មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
120 សោ ប៊ុនថង SOR BUNTHORNG ០៥​​ កញ្ញា ១៩៨៦
121 ហ៊ឹម នីន HIM NIN
២១ តុលា ១៩៨៥
122 អន ​សុខុន
AN SOKHUN
០១ កុម្ភៈ ១៩៧២