មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
110 ខាត់ ឈៀង KHAT CHHEANG ១៤​ មិថុនា ១៩៨២
111 ងឿន បូរី NGOEURN BOREY
០​៣ សីហា ១៩៩៣
112 ជេត សំអាត
CHET SAM ART
០៣ មីនា ១៩៧៩
113 ផល ស៊ូលី
PHALL JOLLY
២៥ សីហា ១៩៨៨
114 លាង វណ្ណៈ
LEANG VANNAK /> ០៨ មិថុនា​ ១៩៩០
115 លីម រិទ្ធី
LIM RITHY
០៣ មិថុនា ១៩៨២
116 វ៉ន ពិសី
VON PISEY
០១ ឧសភា ១៩៨៨
117 សយ​ សុបញ្ញា
SAY SOPANHA
០៣ ឧសភា ១៩៩៣
118 សាណែត ចំណាន
SANETH CHAMNAN
២០​ កក្កដា ១៩៥៤
119 សេន​ ឈុនឡេង
SEN CHHUNLENG
១៧ ឧសភា ១៩៨៨