លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
054 តាំង រតនា TAING RATANA M 28 Apr 1992
055 វង្ស ដាណែត VONG DANETH
F 22 Mar 1987
056 យឹម សុភា
YIM SOPHEA
M 18 Sep 1989
057 យឹង គាន
YOENG KEAN
M 13 Jun 1984
058 យូ លីទធើល
YOU LITTLE
F 07 Dec 1981
059 រ៉េត ច័ន្ទធន
RETH CHANTHOUN
M 18 Sep 1978