លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
044 ចាន់ សុវណ្ណារ៉ាត់ CHANN SOVANARATH M 01 Jan 1979
045 ជឿន លក្ម្សី CHOEUN LEAKSMY
F 10 Jul 1989
046 ជុន បូរិន
CHUN BORIN
M 07 Jul 1985
047 លី​ ស៊ីមវ៉ា
LY SIMVA
M 10 Dec 1986
048 ង៉ូយ រស្មី
NGOY RAKSMEY
M 04 Jan 1987
049 អូលីវា ផាសេន
OLIVIA PASAN
F 31 Oct 1988
050 ព្រំ ស៊ិត
PRUM SITH
M 05 Nov 1974
051 សូ សុវណ្ណរិទ្ធ
SO SOVANNARITH
M 21 Nov 1987
052 សួន ផល្លី
SUON PHALLY
M 01 Jan 1986
053 ស្វាយ គឹមលី
SVAY KIMLY
F 10 Mar 1989