ការបង់លុយសម្រាប់និស្សិតចាស់ | Payment for Current Students ការបង់លុយសម្រាប់និស្សិតថ្មី | Payment for New Students
សំគាល់៖
- និសិ្សតដែលសិក្សាកម្មវិធីអន្តរជាតិ​ ត្រូវធ្វើតេស្តជាភាសាអង់គ្លេស
- សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ៖ 010 96 79 79 / 078 5555 07 / 095 2222 84
- បន្ទាប់ពីបង់លុយធ្វើតេស្ត និសិ្សតទទួលបានលេខសំងាត់សម្រាប់ធ្វើតេស្ត