មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
1153 ហេង ណៃហួយ HENG NAIHOUY ១៦ កក្កដា ១៩៩៦
1154 ហេង ប៊ុននិច HENG BUNNICH
១៨ ធ្នូ ១៩៩៦
1155 ហោ ហៀង
HOR HEANG
០១ សីហា ១៩៩៤
1156 ឯល ណូតអៃនី
EL NOTHAINY
០៥ ឧសភា ១៩៨០
1157 អ៊ុត ណៃអ៊ីន
UTH NAYIN
១២ កក្កដា ១៩៩៧
1158 ហានីហ្វេ ស៊ីតឡាក
HANIFE CITLAK
២៥ មិថុនា ១៩៩៧
1159 សេង កុសលទេពី
SENG KOSALTEPY
០៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៦
1160 សេម តុលា
SEM TOLA
១៣ មករា ១៩៩៣
1161 ហ៊ន រ៉ាក់លីន
HORN RAKLIN
០១ មករា ១៩៧០
1162 ហូរ សុវត្តី
HOUR SOVATEY
២៨ ឧសភា ១៩៩៨