មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
1143 យឺន ឆេងលី YEUN CHHENGLY ០៧ កក្កដា ១៩៩៥
1144 យឿង សាក់ YOEURNG SAK
២៥ កញ្ញា ១៩៩៦
1145 រិទ្ធ ដារីន
RITH DARIN
១៣ កក្កដា ១៩៩៧
1146 លី ចាន់ដាវីន
LY CHANDAWIN
១៥ កញ្ញា ១៩៩៥
1147 វ៉ិត ម៉េងហ៊ួ
VET MENGHUOR
១០ កុម្ភៈ ១៩៩៥
1148 វ៉េង ប៊ុនថុល
VENG BUNTHOL
៣១ ធ្នូ ១៩៨៦
1149 សេង កុសលទេពី
SENG KOSALTEPY
០៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៦
1150 សេម តុលា
SEM TOLA
១៣ មករា ១៩៩៣
1151 ហ៊ន រ៉ាក់លីន
HORN RAKLIN
០១ មករា ១៩៧០
1152 ហូរ សុវត្តី
HOUR SOVATEY
២៨ ឧសភា ១៩៩៨